Skip to Main Content

Tham số

Cập nhật gần nhất lúc: 18-09-2023 08:33PM

Tổng quan

Tỷ trọng tăng trưởng hàng năm (triệu USD)

Top thị trường xuất khẩu (triệu USD)

Tỷ trọng theo nhóm mặt hàng

Tỷ trọng theo nhóm mặt hàng 2

Top 20 nhà cung cấp

Top mặt hàng theo nhà cung cấp

Top 20 khách hàng

Top mặt hàng theo khách hàng